บุคลากร

นายรังษี ยงเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชัย สุสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

นายทนง กองแก้ว

นักการภารโรง

นายศักดา วันนา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสรรค์ วิชาดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร รัตนจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ