ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโปร่งโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งโก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 โดยชาวบ้านร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน 8 ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 92 คน มีครู 1 คน คือ นายสุพจน์ ทวีโชค ซึ่งมาช่วยราชการชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน ๓๐ คน เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโปร่งโก มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโปร่งโก

สัญญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน ป.ก,

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปณิธาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ค่านิยม รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

อัตลักษณ์ ประหยัดและพอเพียง

เอกลักษณ์ สถานศึกษาพอเพียง

มาตรการส่งเสริม 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สีประจำโรงเรียน ขาว - แดง

สีขาว หมายถึง ความเอื้อเฟื้อ เสียสละ ความซื่อสัตย์

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่นพยายาม